Granular Synthesis tutorials

Simon Stockhausen created these tutorials on granular synthesis: